COVID-19: Rekomandimet e DIHA-s

[Translate to Shqip:]

[Translate to Shqip:]

Gjatë situatës së vështitrë të shkaktuar nga COVID-19, DIHA ka qenë në kontakt te vazhdueshëm me kompanitë e saj anëtare, për të mbledhur problematikat e tyre dhe për t‘ia transmetuar ato Qeverisë. Lutemi të lexoni këtu rekomandimet, bazuar në kërkesat e mbledhura nga kompanitë anëtare të DIHA-s nëpërmjet një anketimi të zhvilluar gjatë muajit prill 2020, ndërsa këtu mund të gjeni propozimet e dërguara tek Këshilli i Investimeve në muajin maj. Të dy dokumentat janë në gjuhën shqipe dhe angleze.