Softskills nëpërmjet AIEx

Austrian Institute of Excellence në bashkëpunim me AAB (Shoqata Shqiptare e Bankave) do të organizojë në Tiranë gjatë tremujorit të parë 2020 trajnimin përgatitor për certifikimin ACP (Agile Certified Practitioner) – PMI i cili do të drejtohet nga experti PMP, z. Mark Engelhardt.

Pse AIE & Mark?

Sepse të dyja palët janë ekspertë në këtë fushë. AIE garanton kursantët në nivelin dhe kompetencat e nje instituti trajnues të akredituar, ndërsa z. Engelhardt ka një eksperiencë të gjerë në këtë fushë; eksperiencë e cila është provuar edhe nga fakti që z. Engelhardt është personi i cili ka themeluar PMI Chapter Austria.

Për më shumë informacion klikoni këtu.